Pasirinkimas reiškia šalių įsipareigojimus


Audrius Ričkus. Būsimoji Joe Bideno viceprezidentė – ką pasirinkimas reikš Baltijos šalims

Šioje sutartyje pateikti terminai turi tokią reikšmę: 1. Sutartis reiškia Pirkėjo ir Tiekėjo susitarimą, įformintą Sutarties formoje ir pasirašytą abiejų šalių, su visais priedais ir priedėliais bei visais kitais dokumentais, į kuriuos Sutartyje daromos nuorodos.

Sutarties kaina reiškia Tiekėjui pagal šią Sutartį mokamą kainą už visų jo sutartinių įsipareigojimų tinkamą įvykdymą. Paslaugos reiškia su Prekių tiekimu susijusias paslaugas, tokias kaip transportavimas ir draudimas bei visos kitos papildomos paslaugos, tokios kaip montavimas, paleidimas, techninės pagalbos teikimas, mokymai ir kiti panašaus pobūdžio Tiekėjo įsipareigojimai pagal šią Sutartį.

BSS reiškia šioje dalyje pateikiamas Bendrąsias sutarties sąlygas.

Account Options

SSS reiškia Specialiąsias sutarties sąlygas. Pirkėjas — organizacija, perkanti SSS nurodytas Prekes. Tiekėjas — ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis ar privatus asmuo arba viešasis ar privatusis juridinis asmuo, ar tokių asmenų grupė, tiekiantis Prekes ir teikiantis paslaugas, nurodytas SSS, pagal šią Sutartį. Kokybės planas reiškia dokumentą, nustatantį specialią kokybės praktiką, išteklius ir veiklų, susijusių su šia Sutartimi ir Prekėmis, grafiką ir seką, kaip nurodyta priede Nr.

Techninė specifikacija reiškia dokumentą, nustatantį reikalavimus priede nurodytoms prekėms. Reikalavimų grafikas reiškia dokumentą, nustatantį prekių pristatymo grafiko reikalavimus. Projekto vieta, jeigu tinkama, reiškia vietą ar vietas, nurodytas SSS. Diena reiškia kalendorinę dieną.

Ar COVID-19 epidemija savaime reiškia nenugalimos jėgos faktą - advokato išaiškinimas

Korupcija reiškia bet kokio vertingo daikto siūlymą, davimą, gavimą ar mėginimą gauti, siekiant paveikti valstybės pareigūno veiksmus pirkimų procese ar vykdant sutartį. Kyšininkavimas — valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai priėmęs, pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį, reikalavęs ar provokavęs jį duoti už teisėtą pasirinkimas reiškia šalių įsipareigojimus ar neveikimą vykdant įgaliojimus.

pasirinkimas reiškia šalių įsipareigojimus

Papirkimas — tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlė, pažadėjo duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui už pageidaujamą teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, arba tarpininkui siekdamas tų pačių rezultatų. Sukčiavimas reiškia melagingų faktų pateikimą, siekiant daryti įtaką pirkimų procesui ar sutarties vykdymui Pirkėjo nenaudai.

Sukčiavimo sąvoka taip pat apima konkurso dalyvių išankstinį susitarimą prieš pateikiant pasiūlymus ar po tosiekiant nustatyti dirbtinai nekonkurentines pasiūlymų kainas ir neleisti Pirkėjui pasinaudoti laisvos ir atviros konkurencijos privalumais.

Taikymas ir priedai 2.

Ieškovė prašė teismo pakeisti m. Ieškovė nurodė, kad kreditavimo sutartis buvo perleista kitam subjektui jos neinformavus ir taip pažeidžiant sutarties

Tarp šalių sudaryta Sutartis kartu su SSS pateiktomis nuostatomis ir visais priedais yra galutinis šalių susitarimas, viršesnis už bet kokius iki šios Sutarties sudarymo sudarytus susitarimus tarp šalių dėl šios Sutarties objekto. Priedai prie Sutarties pateikiami SSS. Sutartiniai įsipareigojimai 3. Tiekėjas įsipareigoja tiekti Pirkėjui Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti ir sumokėti už Prekes Pasirinkimas reiškia šalių įsipareigojimus nustatytomis sąlygomis.

Pasirinkimas yra finansinis metodas

Kokybės užtikrinimas ir standartai 4. Prekių tiekimas pagal šią Sutartį turi visais atžvilgiais atitikti Pirkėjo numatytus tikslus. Prekės turi atitikti techninėse specifikacijose pasirinkimas reiškia šalių įsipareigojimus reikalavimus ir standartus, o jeigu atitinkami standartai nėra paminėti, — standartus, taikomus Prekių kilmės šalyje.

Tokie standartai turi būti patvirtinti kompetentingos institucijos.

Nuorodos kopijavimas

Visais atvejais kiekviena Prekių partija turi atitikti Lietuvos įstatymais ir geriausios dvejetainių opcionų prekybos sistemos teisės aktais, reglamentuojančiais pirkimus, struktūros, priedų, darbo, priešgaisrinės apsaugos ir kitus panašius reikalavimus.

Reikalui esant, didesnių pirkimų sutartyse gali būti papildomai nurodytos šios sąlygos: 4. Tiekėjo kokybės užtikrinimo tarnyba patikrina Prekes jų gamybos metu, vadovaujantis įvertinimų planu, patvirtintu Pirkėjo ir sudarančiu 4.

Sutarties dokumentų ir informacijos naudojimas 5. Sutartis yra konfidencialus šalių susitarimas, todėl be išankstinio rašytinio kitos šalies sutikimo ši Sutartis, jos nuostatos ar specifikacijos, planai, brėžiniai, modeliai, pavyzdžiai negali būti atskleisti jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šalių darbuotojus, dalyvaujančius šios Sutarties vykdyme, bei kompetentingoms institucijoms Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytais atvejais.

  • Lietuvos Respublikos civilinio kodekso toliau — CK 1.
  • Filialo interneto pajamos

Minėtos informacijos atskleidimas tokiems šalių darbuotojams turi būti atliekamas konfidencialiai ir tik tokia apimtimi, kiek to reikia Pasirinkimas reiškia šalių įsipareigojimus vykdymo tikslais. Be išankstinio Pirkėjo sutikimo Tiekėjas negali naudotis jokiais dokumentais ar informacija, išvardyta BSS 5. Bet kokie dokumentai, išvardyti BSS 5. Šalis, gaunanti tokius dokumentus, neturi teisės jų naudoti ar atskleisti su jais susijusios informacijos jokioms trečiosioms šalims be dokumentus pateikiančios šalies sutikimo.

Populiariausi

Tiekėjas tinkamu metu pateikia Pirkėjui visus brėžinius, instrukcijas ir kitus duomenis bei dokumentus, susijusius su Sutartimi, kurių Pirkėjui reikia Prekėms instaliuoti, remontuoti, aptarnauti ar naudoti. Pirkėjas pasilieka jam pateiktus dokumentus. Platinant Prekes rinkoje, Tiekėjui taip pat draudžiama naudotis kuria nors sutarties dalimi ar Pirkėjo vardu be išankstinio Pirkėjo sutikimo.

Patentinės teisės 6. Tiekėjas atlygina Pirkėjui nuostolius, patirtus dėl trečiųjų šalių skundų, pareikštų dėl patentinių, prekių ženklų ar pramoninių dizainų teisių pažeidimų, kylančių dėl Prekių ar kurios nors jų dalies panaudojimo Pirkėjo šalyje. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 7.

pasirinkimas reiškia šalių įsipareigojimus

Per keturiolika 14 dienų nuo pranešimo, kad jo pasiūlymas laimėjo, tiekėjas turi pateikti Pirkėjui SSS nurodyto dydžio sutarties įvykdymo užtikrinimą.

Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės suma mokama Pirkėjui kaip kompensacija už bet kokius nuostolius, kylančius dėl Tiekėjo įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymo.

pasirinkimas reiškia šalių įsipareigojimus

Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė išreiškiama Sutarties valiuta arba Pirkėjui priimtina laisvai konvertuojama valiuta ir išduodama viena iš žemiau nurodytų formų: 7. Pirkėjas sutarties įvykdymo užtikrinimą grąžina Tiekėjui ne vėliau kaip per keturiolika 14 dienų po Tiekėjo įsipareigojimų, įskaitant visus garantinius įsipareigojimus, pagal Sutartį vykdymo užbaigimo dienos, jeigu SSS nenurodyta kitaip. Patikrinimai ir bandymai 8.

Nuorodos kopijavimas

Pirkėjo reikalaujami tyrimai ir bandymai bei jų atlikimo vieta nurodomi SSS ir Techninėse specifikacijose. Pirkėjas laiku praneša Tiekėjui raštu šiam tikslui paskirtų savo atstovų asmens duomenis. Jeigu patikrinimai ir bandymai vykdomi Tiekėjo ar kitose patalpose, Pirkėjo atstovams nemokamai suteikiamos pasirinkimas reiškia šalių įsipareigojimus priemonės ir pagalba vadovaujantis protingumo principu, taip pat ir brėžiniai bei gamybos duomenys.

Abi šalys padengia atitinkamų savo atstovų, dalyvaujančių patikrinime, išlaidas. Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad pardavėjas atlygintų patikrinimo išlaidas, jei patikrinimo metu nustatyta, kad prekės neatitinka joms keliamų reikalavimų. Jeigu kokios nors patikrintos ar išbandytos Prekės neatitinka Specifikacijos reikalavimų, Pirkėjas gali atsisakyti Prekių ir Tiekėjas kuo greičiau turi be jokių papildomų Pirkėjo mokėjimų pakeisti arba suremontuoti netinkamas prekes, ar atlikti pakeitimus, reikalingus, kad Prekės atitiktų Specifikacijos reikalavimus.

Jeigu to negalima padaryti per suderintą patikrinimų laikotarpį, šis laikotarpis pratęsiamas Pirkėjo sutikimu arba nutraukiamas jo nurodymu.

Tiekėjas atlygina Pirkėjui pastarojo personalo, dalyvaujančio pratęstuose ar naujuose patikrinimuose, kelionių ir pragyvenimo išlaidas. Pirkėjo teisė patikrinti, išbandyti ir, esant reikalui, atmesti Prekes po jų pristatymo į Pirkėjo šalį jokiu būdu neapribojama ir nedingsta dėl to, kad Prekės buvo patikrintos, išmėgintos ir perduotos Pirkėjui ar jo atstovams iki Prekių išsiuntimo iš jų kilmės šalies.

BSS 8 str. Nuostatos neatleidžia Tiekėjo nuo jokių garantijų ar įsipareigojimų pagal šią Sutartį.

Pakavimas 9. Tiekėjas supakuoja Prekes taip, kad išvengtų jų sugadinimo ar susidėvėjimo pervežimo iki galutinės paskirties vietos metu, kaip nurodyta Sutartyje. Pakavimas turi būti pakankamai tvirtas, kad be jokių apribojimų išlaikytų neatsargų krovinio tvarkymą, labai aukštas ar žemas temperatūras, druską, kritulius transportavimo metu ir sandėliavimą atviroje vietoje.

pasirinkimas reiškia šalių įsipareigojimus