Mokymo kursų pasirinkimo pamoka 1


išankstiniai apsikeitimo sandoriai

Formalusis ugdymas Vartojamos sąvokos: Kontrolinis darbas — žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 minučių. Laikinoji grupė — mokinių grupė dalykui mokymo kursų pasirinkimo pamoka 1 modulį mokytis, diferencijuotai mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.

Centro ugdymo planas — centre vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais.

prekybos mokymai iš kalašnikovos

Pamoka — pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. Specialioji pamoka — pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti.

parinktis ir pasirinkimo tipai

Specialiosios pratybos — švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus. Dalyko modulis — apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis.

bitkoino kaina doleriais

Mokymosi būdų ir formų pasirinkimo galimybės Centre: Grupinis kasdienis arba nuotolinis — pamokos vyksta 5 dienas per savaitę; grupinis neakivaizdinis — pamokos vyksta 1 dieną per savaitę šeštadienį arba 2 vakarus per savaitę; pavienis nuotolinis — konsultacijos vyksta pagal mokinio poreikį ir susitarimą su dėstančiu mokytojų; pavienio mokymosi forma ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdas — teikiamos mokiniui konsultacijos jei to pageidauja tėvai globėjai, rūpintojai ir ar mokinys ; pavienis savarankiškas — konsultacijos vyksta pagal mokinio poreikį ir susitarimą su dėstančiu mokytojų.

Mokiniui siūlomų papildomai pasirinkti 3 variantai 1 Nuo 6 klasės visi mokiniai pasirenka antrąją užsienio kalbą — rusų, anglų, vokiečių kalbą; jaunimo klasių ikiprofesinio ugdymo dalykams Verslo vadybai, Dizainui ir Žurnalistikai ir leidybai 8 klasėje skiriama po 1 savaitinę pamoką — įvadinis kursas.

bitcoin uždirbti vaizdo įrašą

Pamokų ir individualių konsultacijų skaičius per mokslo metus Įrašykite savo el.